imagen

WALIKI JUTAWAXTAXA JALLALLA

INICIATIVA ANDINA DE MONTAÑAS

Qullunakax mayachthapistuwa

Iniciativa Andina de Montaña ukax mä plataphurmawa ukanx paqallqu markaw mayachat’ata: los Andes Khunu qullu. Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú ukat Venezuela markanaka, inak yanapt’asisa, markanakamp aruskipaw sarantayas ch’amanchañ thaqhi ukatx thayatuqinkir qullunak nayrar sarantayaw askin uñjañatak mayachasis luräwinakamp kunkanchayasa.

icono-mision

Sarawi lurawi

Aski ch’amt’añatakiwa, akiri región andina suyunkirinakataki amtawinaka phuqapxañataki, yanapasipxañatakiwa; ukhama, apachita qullu uraqinakaru, jaqinakaparusa suma jakasiñaru ch’amt’apxañapatakiwa. Jach’a qullu uraqinaka suma apnaqasisa, uñjasisa, p’iqt’asisawa sarantayasiñapaxa; ukhama kikparaki, aka región andina qullunakana utjarisi jaqinakataki aski sartayañatakiwa akiri: políticas, lurayawinaka, amtawinaka, wakichawinaka, ukhamasa, Pachamama uraqi usutapasa pisipayañapatakiwa.

icono-vision

Sarawi uñtawi

Pä waranqa kimsa tunka maratakixa, IAM ukaxa mä jach’a wakichawiwa, ukampixa jach’a qullu uruqinakaxa askiwa apnaqasini, uñjanixa. Ukhamasa, suma jakasiñataki yanaparakiwa, ukaxa anqa suyunaka amtawinakampi ODS amtawinakampi wakiyataskarakiwa. Ukatakixa:

 • Aski qulluni uraqinaka apnaqañataki, uñjañataki ch’amanchasiwa; taqi ayllunkiri jaqinakatakisa juk’ampi nayraru sartapxañapatakiwa.
 • Yanapawixa suyuypachana churasiwa, ukhama uraqi uñjaña amtawinaka yäqañataki, apachita qullunakatha taqini amuykipapxañatakisa ch’amanchasirakiwa.
 • Yanapasiña juk’ampi utt’ayasixa, ch’amanchasixa, ukhama kikparaki apachita qullunakaru suma sartapxañapataki ch’amt’asirakiwa, ukhama yatichawimpi, yanapasiña wakichawinakampi, yatiwinakampi akiri ayllunakataki, qullunakatha p’iqt’irinakarusa yanapasiwa.
icono-enfoque

Uñt’ayanaka

  • Mayachthapiwi

Iniciativa Andina de Montañas ukatakix wakiskir aski thakhiwa, aruskipt’asin luräwinakamp phuqhachäwimp ch’amanchas sarayata.

  • Chikanchasiwi

Iniciativa Andina de Montañas ukan kunkipax amtäwinak amtas turkakipasiñataki. Plataphurman irnaqas iyawsawimp yanapt’asiwimp suyt’awimp jaysaw amtaw thaqhata.

  • Jayataki

Qullunakar uñt’ayañatak chiqanchata, uñtanakampir saranakampir yäqasa sullkawirinakatak mä aski jaytañataki.

  • T’aqxtäwi

Amtanak utjayas jach’aptayaw ukat yaqha amtanak amtas apnaqäwi. Iniciativa Andina de Montañas
ukax irnaqañawjanakaniwa, institusyunanaka ukatx may may t’aqankir akturanakaw ukataypinx jikxatasi.

  • Qhana

Democracia ukan wali wakiskir amtawa, yatiyaw yatiñ tirichur chiqanchata. Iniciativa Andina de Montañax amtapamp kikipt’ir irnaqaw uñt’ayi.

Isturya

2002 maranxa, uraqpachan qullunakan marapa, Declaración de Huaraz (Ancash, Perú) ukax mayacht’asiw irnaqäwiruw qullunakan ikusistimapar jark’aqañ amtamp ukhamarak markan jakäwipan askir uñjañataki sarantayi. Qullunakatak aski uñjañ mayacht’asiwinkasa, declaración de los Andes (2004) ukax mä uñtampiw sartayawayi, taqi markachirinakar mä khuskhat uñjasa, ikusistimanakar askin uñjasa ukatx saranakas utjkï ukar yäqasa, ukataw Américampitak Caribempitakix mä plataphurma wakiyañax amtata. 2007 maranw Subregional Andina nayrïr tantachäwinx Desarrollo Sostenible de las Montañas Andinas ukatak mä amta luraw wakiyañatak amtawayi.

Ukhatawa, Tamankir Markanakan Tantachäw utt’asiwituqiw Iniciativa Andina de Montañas ukax tamachäwipar ch’amanchawayi, Coordinación Regional pro tempore, Secretaría Técnica ukat ad hoc Tamanakampiw Comités Nacionales de Montaña sapa markan mayachasiwipar yanapt’awayi, uraqpachanx qullu plataphurmampiw maysat maysar sarantayapxi, jichhax Agenda estratégica puqhachäwimp los Andes qullunakan Pacha Turkakiptäwipar jichuntas (2017 maran wakt’ayata) sarantayi.

Ejes transversales

Articulación
de redes

Participación
local

Sensibilización y
educación

Equidad de género y
generaciones